ตรวจสอบสิทธ์ และ โอนเงิน

SINOPHARM รอบประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขและข้อตกลงการจองวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)

กับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

       1. ท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียลได้
       2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น(นับปีเป็นหลัก) และต้องฉีดแบบครบโดส (ไม่มีจำหน่ายเป็นเข็มที่สอง หรือบูสเตอร์โดส)
 โดยรับวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่สองห่างกัน 28 วัน
       3. ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขบัตรประชาชน(สำหรับคนไทย) เลขหนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างชาติ) หรือเลขบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรต่างด้าว)ได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น “ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้”
       4. ราคาวัคซีนพร้อมค่าบริจาควัคซีนตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรวมค่าบริการโรงพยาบาล สองเข็ม 2,200 บาท เวลาทำการในการให้บริการวัคซีน: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.กรณีนอกเวลาทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีค่าบริการเพิ่มเติมครั้งละ 100 บาท
       5. กรณีจอง และได้ชำระเงินแล้ว “ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน” เว้นแต่โรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้เท่านั้น
 

   กำหนดการรับวัคซีน : คาดว่าจะได้รับวัคซีนวันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป