Terms and Conditions

Alternative COVID-19 Vaccine

เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก

กรุณาอ่านข้อมูลก่อนเริ่มการจองวัคซีน

       • ชำระเงินในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2564
       • คาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการได้ไตรมาสที่ 1 - 2 ของปี 2565 ที่โรงพยาบาล เซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล หรือ หน่วยให้บริการวัคซีนของโรงพยาบาล และจะดำเนินการแจ้ง วัน เวลา ผ่านทางอีเมล์ หรือ SMS
       • รัฐบาลมีการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนโควิด-19 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนเป็นวัคซีนทางเลือก ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
       • ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก 1650 บาทต่อเข็ม รวมค่ายา ค่าประกันวัคซีน ค่าฉีด ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนรับวัคซีน
       • การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ท่านได้ทำการชำระเงินแล้วเท่านั้น
       • การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน
       • หลังชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ขอคืนเงิน ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้กับท่านได้
       • สามารถโอนสิทธ์ก่อนการยืนยันวันฉีดวัคซีนได้ 1 ครั้ง
       • หากท่านไม่ได้รับวัคซีนในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่านเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในครั้งถัดไป
       • ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนสามารถจองวัคซีนโมเดอร์นาได้
       • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อไขการให้บริการ และราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

   ขั้นตอนการจองและเข้าสู่ระบบเพื่อทำการยืนยันตัว

        1.เมื่อท่านได้รับ Voucher เรียบร้อยแล้ว เข้าเว็บไซต์โรงพยาบาล http://www.centralchiangmaihospital.com (ที่เดียว) เลือกกด “Voucher Register” นำรหัสผ่าน (Voucher) ที่ท่านได้รับ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ อ่านรายละเอียดและกดยอมรับก่อนการกรอกแบบแบบฟอร์มการลงทะเบียน ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำการบันทึกข้อมูลของท่าน
         - ในกรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรครบตามจำนวน แต่หากท่านต้องการยกเลิก โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
         - กรณีพบปัญหาในการเข้าระบบ หรือไม่สามารถกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้ หรือ ท่านต้องการโอนสิทธิ์ (ก่อนที่ท่านจะทำการยืนยันวันฉีดวัคซีน สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง) โดยสามารถแจ้งได้ที่ Line : @ccmh หรือทาง Email : info@centralchiangmaihospital.com แต่หากท่านยืนยันวันฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและไม่คืนเงิน เพื่อป้องกันการซื้อขายสิทธิ์ต่อ
        2.กรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านอีกครั้ง ท่านสามารถเช็คสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว โดยกด “Voucher Register” และทำการกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่พลาสปอร์ตที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ จะพบข้อมูลของท่านแสดงบนเว็บไซต์

   ท่านสามารถ

       • ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ในกรณีที่ โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนมาให้ท่านได้ และท่านไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์
       • รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไป โดยไม่ขอคืนเงิน
       ** ในกรณีที่ ท่านได้รับยืนยันสิทธิ์ วัคซีน แต่ท่านไม่สามารถรับวัคซีนได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน
 
       โรงพยาบาล เซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราดูแล ทางโรงพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านชำระเงิน ผ่านทางการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงReservation for the Alternative COVID-19 Vaccine are now open,

please read through the information before the making the reservation

       • The reservation and payment will be open on July, 28th-29th 2021.
       • It is expected that the service will be available from Quarter 1/2022 to Quarter 2/2022 at Central Chiang Mai Memorial Hospital or the hospital's vaccination service unit. We shall notify the date and time with you via email or SMS.
       • Even though the government has allocated vaccines to Thai citizens at no cost, Alternative COVID-19 Vaccine, in this respect, is acknowledged as the vaccine of choice. Therefore, the service recipients must be responsible for their own expenses.
       • The vaccine costs THB 1,650 per syringe, including medicine, vaccine insurance, injection fee but excluding doctor's fee (In case you want to see a doctor for advice before vaccination).
       • The registration will be completed only when you have made the payment and confirm your identity to access your and save your personal information in the system.
       • Vaccine allocations will be carried out in accordance with the order of payment.
       • After payment has been made, we reserve the right to cancel, refund, and transfer of rights, except for the case that the hospital is unable to allocate the vaccine to you.
       • If you are not vaccinated by this time, the hospital will contact you when the next batch of vaccine is allocated.
       • All foreigners residing in Thailand can receive the Alternative COVID-19 Vaccine.
       • Any details, as mentioned above, are subjected to change without advance notice.
 

   Vaccine Reserving Process

        1. Once you have received the voucher, kindly access the hospital website http://www.centralchiangmaihospital.com and select "Voucher Register" then use the received password (Voucher) to register and verify your identity. Please also read the details carefully and press ‘accept’ before filling out the registration form then complete your personal information and record your information.
         • In case that vaccines are already allocated but you want to cancel based on your personal preference, the hospital reserves the right not to refund by all means.
         • In case you have any problems while logging in or are unable to enter a password or you want to transfer your rights, Kindly be informed that the right to transfer the reserved vaccines to others can only be done once before confirming the vaccination by notifying us via either our Line account: @ccmh or Email: info@centralchiangmaihospital.com.
         • But if you have already confirmed the vaccination date, the hospital reserves the right to forbid the change of the name list and refund to prevent further trading of rights.
        2. In case you want to check your rights again, you can check it immediately after you have successfully registered and verified your identity by pressing “Voucher Register” and filling in either your ID card number or passport number that you have registered in the system. You will then find your information displayed on the website, accordingly.

You are able to

       • get a full refund in case that the hospital is unable to provide you with the vaccine or in the event that your reservation is not confirmed.
       • wait for the vaccine at the hospital to be allocated in the next batch without requesting a refund.
       ** In case that you have been confirmed vaccination eligibility but you are unable to be vaccinated, the hospital reserves the right to not refund the money.
 
       Central Chiang Mai Memorial Hospital is very pleased that you have entrusted us to take care of you. The hospital would like to ask for your cooperation to pay for any cost via bank transfer only to reduce the risk and keep social distance to prevent the spread of COVID-19 infection.
 
  In this regard, please refrain from making any payment at the hospital.
  Thank you very much
  Central Chiang Mai Memorial Hospital