Terms and Conditions

Alternative COVID-19 Vaccine

เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก

กรุณาอ่านข้อมูลก่อนเริ่มการจองวัคซีน

       • เปิดจองและชำระเงินในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 จนกว่ายอดจองวัคซีนจะเต็มจำนวน
       • คาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการได้ไตรมาสที่ 4/2564 ถึง ไตรมาสที่ 1/2565 ที่โรงพยาบาล เซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล หรือ หน่วยให้บริการวัคซีนของโรงพยาบาล และจะดำเนินการแจ้ง วัน เวลา ผ่านทางอีเมล์ หรือ SMS
       • รัฐบาลมีการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนโควิด-19 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนเป็นวัคซีนทางเลือก ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
       • ราคาวัคซีน 1650 บาทต่อเข็ม รวมค่ายา ค่าประกันวัคซีน ค่าฉีด ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนรับวัคซีน
       • การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น
       • เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด ระบบจ่ายเงินจะปิดอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ชำระเงินครบเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรร
       • การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน
       • หลังชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ขอคืนเงิน หรือ ขอโอนสิทธิ์ ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้กับท่านได้
       • หากท่านไม่ได้รับวัคซีนในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่านเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในครั้งถัดไป
       • รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

   ขั้นตอนการจอง

        1.จองผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล http://www.centralchiangmaihospital.com (ที่เดียว)
         - เข้าเว็บไซต์ เพื่ออ่านรายละเอียดและกดยอมรับก่อนจองวัคซีน กรอกแบบแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
        2.โอนเงินชำระค่าวัคซีน ตามหมายเลขบัญชีที่ระบุให้
          - จองวัคซีน 1 เข็ม ชำระเงินจอง 1650 บาท
          - จองวัคซีน 2 เข็ม ชำระเงินจอง 3300 บาท
        3.แนบหลักฐานการโอนเงินในระบบการลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก
         ** การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด หากมีผู้จองครบเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะปิดไม่สามารถชำระเงินได้ และการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน
        4.เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความยืนยันจำนวนวัคซีนที่ท่านทำรายการสำเร็จภายใน 7-10 วันทำการ หลังชำระเงิน ผ่านทางข้อความตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกไว้ และทางอีเมล์
          ** ในกรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรครบตามจำนวน แต่หากท่านต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เพื่อป้องกันการซื้อขายสิทธิ์ต่อ
          - เพื่อให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างเป็นธรรม รพ.ได้กำหนดยอดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวันเมื่อเต็มแล้ว จะปิดการลงทะเบียนและเปิดรับใหม่ในวันถัดไป
          - ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนสามารถจองวัคซีนโมเดอร์นาได้

   ท่านสามารถ

       • ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ในกรณีที่ โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนมาให้ท่านได้ และท่านไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์
       •รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไป โดยไม่ขอคืนเงิน
       ** ในกรณีที่ ท่านได้รับยืนยันสิทธิ์ วัคซีน แต่ท่านไม่สามารถรับวัคซีนได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน
 
       โรงพยาบาล เซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราดูแล ทางโรงพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านชำระเงิน ผ่านทางการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้โปรดงดเข้ามาชำระเงิน ที่โรงพยาบาล
 
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงReservation for the Alternative COVID-19 Vaccine are now open,

please read through the information before the making the reservation

       • The reservation and payment will be open on Wednesday, 14 July 2021 from 2.00 p.m. until the vaccination reservation is full.
       • It is expected that the service will be available from Quarter 4/21 to Quarter 1/22 at Central Chiang Mai Memorial Hospital or the hospital's vaccination service unit. We shall notify the date and time with you via email or SMS.
       • Even though the government has allocated vaccines to Thai citizens at no cost, Alternative COVID-19 Vaccine, in this respect, is acknowledged as the vaccine of choice. Therefore, the service recipients must be responsible for their own expenses.
       • The vaccine costs THB 1,650 per syringe, including medicine, vaccine insurance, injection fee but excluding doctor's fee (In case you want to see a doctor for advice before vaccination).
       • Payment will be complete only when proof of payment is issued.
       • Due to the limited number of vaccines, the payment system will be automatically stopped once it reaches the number of people who have paid the full amount for vaccines as allocated by the hospital.
       • Vaccine allocations will be carried out in accordance with the order of payment.
       • After payment has been made, we reserve the right to cancel, refund, and transfer of rights, except for the case that the hospital is unable to allocate the vaccine to you.
       • If you are not vaccinated by this time, the hospital will contact you when the next batch of vaccine is allocated.
       • Any details, as mentioned above, are subjected to change without advance notice.
 

   Vaccine Reserving Process

        1. Reserve the vaccine through the hospital website http://www.centralchiangmaihospital.com (only this link)
         • Access to this website and read through details then press accept before reserving the vaccine and completing the registration form
        2. Transfer money for vaccines to the provided account number
          • Reserve one dose of vaccine, you are required to pay THB 1,650.
          • Reserve two doses of vaccine, you are required to pay THB 3,300.
        3. Attach proof of money transfer in the vaccine reservation system.
         ** The payment will be complete only when the proof of payment is submitted in the system. If there are full reservations as a result of the limited number of vaccines, the system will be closed and you will be unable to pay. Please note that the allocation of vaccines will be done in accordance with the order of payment, consecutively.
        4. Our staff will send a message to confirm the number of vaccines that you have successfully completed within 7-10 business days via the message through your and email.
          ** In case that the hospital has been allocated the vaccine to you but if want to cancel or change anything, the hospital, in this respect, will reserve the right based on the non-refund and non-transferable principle to avoid the further trading of rights
          - To ensure fair distribution of vaccines, the hospital has set the number of registered people each day. Once the registration of each day reaches its limit, the registration will close and reopen on the next day.
          - All foreigners residing in Thailand can receive the Alternative COVID-19 Vaccine.

You are able to

       • get a full refund in case that the hospital is unable to provide you with the vaccine or in the event that your reservation is not confirmed.
       • wait for the vaccine at the hospital to be allocated in the next batch without requesting a refund.
       ** In case that you have been confirmed vaccination eligibility but you are unable to be vaccinated, the hospital reserves the right to not refund the money.
 
       Central Chiang Mai Memorial Hospital is very pleased that you have entrusted us to take care of you. The hospital would like to ask for your cooperation to pay for any cost via bank transfer only to reduce the risk and keep social distance to prevent the spread of COVID-19 infection.
 
  In this regard, please refrain from making any payment at the hospital.
  Thank you very much
  Central Chiang Mai Memorial Hospital