About Us

About Us

CCMH

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015 @ FEB 13,2018 และ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อใช้ในการ คัดกรอง ดูแล และ รักษาผู้ป้วย และพยายามเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

มาตรฐานคุณภาพระบบ

ISO 9001 : 2008

จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)

ใบรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

----------------------------------